Our cookies

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website.
You can allow all or manage them individually.

Manage cookiesAllow all

Our cookies

Allow all

We use cookies, which are small text files, to improve your experience on our website. You can allow all or manage them individually.

You can find out more on our cookie page at any time.

EssentialThese cookies are needed for essential functions such as logging in and making payments. Standard cookies can’t be switched off and they don’t store any of your information.
AnalyticsThese cookies help us collect information such as how many people are using our site or which pages are popular to help us improve customer experience. Switching off these cookies will reduce our ability to gather information to improve the experience.
FunctionalThese cookies are related to features that make your experience better. They enable basic functions such as social media sharing. Switching off these cookies will mean that areas of our website can’t work properly.
AdvertisingThese cookies help us to learn what you’re interested in so we can show you relevant adverts on other websites and track the effectiveness of our advertising.

Save preferences

Gadael y safle

Cofrestru i wirfoddoli

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda’n Prosiect Rhyddid – ni fyddai ein gwaith holl bwysig yn bosibl heb help ein gofalwyr maeth gwerthfawr.

Os ydych chi’n barod i wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais isod ac mi fyddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Pe bai’n well gennych chi lenwi ffurflen gais ar bapur a’i hanfon yn ôl drwy’r post, yna cysylltwch â ni a gallwn anfon pecyn cais atoch’

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch anfon neges atom – rydym yn hapus i drafod unrhyw bryderon sydd gennych. 

Ar ran yr holl gŵn yn ein gofal, diolch i chi am ystyried gwirfoddoli.

Mae angen meysydd sydd wedi'u nodi â seren (*)

Eich manylion chi

*

Cyfeiriad

*
*
*
*
*

(Sylwch mai dim ond gan bobl sydd dros 18 oed y gallwn dderbyn ceisiadau)

*

Eich Ffordd o Fyw

*
*

(Dim ond ceisiadau gan gartrefi lle na fyddai’r ci yn cael ei adael gartref ar ei ben ei hun am fwy na phedair awr y gallwn ni eu derbyn)

*

(Sylwch na allwn ni dderbyn ceisiadau gan deuluoedd sydd â phlant o dan 10 oed)

Eich Cartref

*

Sylwch: efallai y bydd angen i ni weld copi o’ch cytundeb

*
*

Eich Anifeiliaid

*
*

Amdanoch chi

*
*

Yn benodol, rhowch wybod i ni a ydych chi wedi bod yn berchen ar eich cŵn eich hun, neu a ydych chi wedi gofalu am gŵn sy’n eiddo i ffrindiau neu deulu. Fe hoffem ni hefyd glywed am y brîd o gŵn rydych chi wedi gofalu amdanynt, ac a oedd ganddyn nhw unrhyw anghenion hyfforddi, ymddygiad neu filfeddygol.

*
*

A ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw uni o’r canlynol yn y 6 – 12 mis nesaf?

*
*

Geirdaon

Rhowch fanylion cyswllt dau berson y gallwn ni gysylltu â nhw i gael geirdaon. Rhaid i’ch canolwyr fod wedi eich adnabod am o leiaf 3 blynedd a rhaid iddyn nhw allu rhoi gwybodaeth i ni am eich dibynadwyedd a’ch profiad gyda chŵn. Gall canolwyr fod yn ffrind, yn gymydog, yn aelod o’r gymuned ac ati.

Os nad ydych yn gallu darparu dau ganolwr fel y nodir, gall un o’r ddau ganolwr fod yn aelod o’r teulu sydd ddim yn byw gyda chi cyn belled â’u bod nhw’n bodloni’r meini prawf uchod. Sylwch – dim ond ar ôl i ni ymweld â chi i gynnal cyfweliad cartref y byddwn ni’n cysylltu â’ch canolwyr ac yn y rhan fwyaf o achosion byddwn ni’n cysylltu â nhw dros y ffôn.


Canolwr 1

*
*
*
*

Canolwr 2

*
*
*
*

 

Rydyn ni’n addo peidio â rhannu eich data, cadw eich gwybodaeth yn ddiogel a dim ond er mwyn cysylltu â chi ynglŷn â maethu ar gyfer Prosiect Rhyddid y Dogs Trust y byddwn ni’n defnyddio eich gwybodaeth gyswllt. Ni fyddwn ni’n cysylltu â chi at unrhyw ddiben arall, oni bai eich bod chi eisoes yn derbyn gohebiaeth gennym ni. Gallwch chi optio allan o’r rhain neu newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy ffonio 0207 837 0006 neu ymweld â dogstrust.org.uk/keepintouch.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i’n hadran preifatrwydd, dogstrust.org.uk/privacy.